Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Broox Visuals: verwijst naar de eigenaar en exploitant van de website “brooxvisuals.nl”.

Website: verwijst naar de website “brooxvisuals.nl” waarop Broox Visuals haar diensten aanbiedt.

Gebruiker: verwijst naar iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website bezoekt en/of gebruikmaakt van de diensten van Broox Visuals.


2. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website en op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Broox Visuals en de gebruiker.

2.2 Door gebruik te maken van de website of door het aangaan van een overeenkomst met Broox Visuals, aanvaardt de gebruiker gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

2.3 Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dient hij/zij geen gebruik te maken van de website of overeenkomsten aan te gaan met Broox Visuals.


3. Diensten

 

3.1 Broox Visuals biedt op haar website diverse diensten aan, waaronder maar niet beperkt tot grafisch ontwerp, drukwerk, illustraties, webdesign, branding en copywriting.

3.2 De gebruiker kan via de website informatie verkrijgen over de aangeboden diensten en kan contact opnemen met Broox Visuals voor het bespreken van specifieke opdrachten.

3.3 Alle diensten worden geleverd op basis van een overeenkomst tussen Broox Visuals en de gebruiker. De voorwaarden van deze overeenkomst worden afzonderlijk overeengekomen.


4. Intellectueel eigendom

 

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud ervan, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video’s, logo’s, en grafisch materiaal, berusten bij Broox Visuals of haar licentiegevers.

4.2 Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Broox Visuals enige inhoud van de website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, of op enige andere wijze te gebruiken.


5. Aansprakelijkheid

 

5.1 Broox Visuals streeft ernaar om de website en haar diensten op een zorgvuldige en betrouwbare wijze aan te bieden, maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en ononderbroken beschikbaar zal zijn.

5.2 Broox Visuals is niet aansprakelijk voor enige schade die de gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de website of het aangaan van een overeenkomst met Broox Visuals, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Broox Visuals.


6. Privacy

 

6.1 Broox Visuals hecht waarde aan de privacy van haar gebruikers en zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid, dat te vinden is op de website.


7. Honorarium en kosten

 

7.1 De opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

7.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

7.3 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De opdrachtnemer zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.


8. Betaling

 

8.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

8.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de ontwerper zijn voldaan.

8.3 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

8.4 De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

8.5 De opdrachtnemer mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de opdrachtnemer door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven


9. Toepasselijk recht en geschillen

 

9.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten tussen Broox Visuals en de gebruiker, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of overeenkomsten tussen Broox Visuals en de gebruiker, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Broox Visuals is gevestigd